Wordpress主题下载

首页 > 帝国cms教程 > 帝国cms e:loop灵动标签里加if判断语句,显示不同的样式

帝国cms e:loop灵动标签里加if判断语句,显示不同的样式

摘要:帝国cms e:loop灵动标签里加if判断语句,显示不同的样式方法和代码如下所示,共三个例子:案例一:<div> [e:loop={3,16,0,0}]<?phpif($bqno==8||$bqno==16) {echo &#39;<li style="...

帝国cms e:loop灵动标签里加if判断语句,显示不同的样式方法和代码如下所示,共三个例子:

案例一:

<div> [e:loop={3,16,0,0}]
<?php
if($bqno==8||$bqno==16) {
echo '<li style="margin-right:0px;">';
}
else
{
echo'<li>';
}
?>
....... </li>
[/e:loop]
</div>

案例二:

<h2 class="hometitle">点击排行</h2>
[e:loop={'news',5,19,1}]
<?
if($bqno==1){
?>
<ul class="tjpic"> <i><img src="<?=$bqr[titlepic]?>"></i> <p><a href="<?=$bqsr[titleurl]?>" title="<?=$bqr[title]?>" target="_blank"><?=$bqr[title]?></a></p> </ul>
<?
php
}
else{
?>
<ul class="sidenews"> <li> <i><img src="<?=$bqr[titlepic]?>"></i> <p><a href="<?=$bqsr[titleurl]?>" title="<?=$bqr[title]?>" target="_blank"><?=$bqr[title]?></a></p> <span>[<?=date('Y-m-d',$bqr[newstime])?>]</span> </li> </ul>
[/e:loop]
<?
}
?>

案例三:

<ul class="lists_txt_a tips_info_a">
[e:loop={'selfinfo',10,15,0}]
<?php
if($bqno==1)
{
?>
<li><a class="tips_nf" href="<?=$bqsr[titleurl]?>" target="_blank"><i><?=$bqno?></i><?=esub($bqr[title],52,'')?></a></li>
<?php
}
?>
<?php
if($bqno==2)
{
?>
<li><a class="tips_ns" href="<?=$bqsr[titleurl]?>" target="_blank"><i><?=$bqno?></i><?=esub($bqr[title],52,'')?></a></li>
<?php
}
?>
<?php
if($bqno==3)
{
?>
<li><a class="tips_nt" href="<?=$bqsr[titleurl]?>" target="_blank"><i><?=$bqno?></i><?=esub($bqr[title],52,'')?></a></li>
<?php
}
?>
<?php
if($bqno>=4)
{
?>
<li><a href="<?=$bqsr[titleurl]?>" target="_blank"><i><?=$bqno?></i><?=esub($bqr[title],52,'')?></a></li>
<?php
}
?>
[/e:loop]
</ul>
分享到:
赞(2) 打赏

作者: 大挖酱

挖主题团队自2014年开始专注于WordPress企业主题设计开发,致力于为更多用户打造出更漂亮、更易用、更专业的网站。距今已累计开发近50款WP主题,付费客户超过5千人。挖主题,是您可以长期信赖的合作伙伴。

付款后联系作者QQ 2243748

支付宝扫一扫

微信扫一扫